Програми за обучение

Училището предлага програми за обучение на зрително затруднени деца на три нива:

ПЪРВО НИВО – за ученици със зрителни увреждания със съхранен интелект. Тези ученици се обучават по учебен план и учебни програми на обикновеното средно общообразователно училище. Те имат възможност да завършат дванадесети клас, да положат успешно държавни зрелостни изпити и да кандидатстват във висши учебни заведения.

ВТОРО НИВО – за ученици със зрителни увреждания и лека степен на умствена недостатъчност. Те се обучават по адаптирани облекчени учебни програми от подготвителен до осми клас и получават свидетелство за завършен клас. За учениците от двете нива училището предлага индивидуално обучение по три специални програми – ориентиране и мобилност, зрително подпомагане и ежедневни умения.

В специалните програми се обучават зрително затруднени ученици по индивидуален учебен план, изготвен след оценяване на уменията, представите и зрителната ефективност. Те са взаимно свързани и осигуряват самостоятелност и независимост на децата със зрителни увреждания и тяхната успешна интеграция в обществото.

.: ориентиране и мобилност

Програмата осигурява развитие на способността за целенасочено, ефективно и самостоятелно придвижване в пространството и използване на сетивата за установяване на положението на тялото спрямо други обекти в околната среда. Зрително затруднените деца се обучават в използване на белия бастун като средство за самостоятелно придвижване.

.: зрително подпомагане

Основна цел на програмата по зрително подпомагане е чрез система от разнообразни зрителни упражнения и дейности в съчетание с останалите анализатори да се обезпечи развитието на зрителната ефективност, т.е. по-добро използване на остатъчното зрение при частично виждащите деца с различен визус. Слабовиждащите ученици се обучават в използване на различни оптични и технически средства.

.: ежедневни умения

Една от най-важните сфери на обучението и рехабилитация на зрително затруднените е формиране на умения за самостоятелен и независим живот. Полезните умения са комплекс от практически дейности, които осигуряват пълноценен, самостоятелен и независим живот на зрително затруднените деца. Гарантират цялостното развитие и интегриране в обществото.

ТРЕТО НИВО – за ученици със зрителни увреждания и умерена степен на умствена недостатъчност и други увреждания (слухови, физически, с различни синдроми, аутизъм, с емоционални и/или поведенчески проблеми). Тези деца се обучават по индивидуални програми и не получават документ за завършен клас и степен на образование. Те получават свидетелство за усвоени умения и знания през всяка учебна година, предвидени в индивидуалните учебни програми.

Училището има и своя ресурсна служба, в която работят четирима ресурсни учители. Те подпомагат:

– зрително затруднени ученици, интегрирани в обикновените училища.

Ресурсните учители на интегрирани ученици подготвят и предоставят необходимите брайлови материали за обучението и провеждат часове по специалните програми с тези ученици.

Те подпомагат и консултират родителите и учителите на интегрираните ученици за успешно обучение – зрително затруднени деца от 0 до 6 годишна възраст. Подпомагането на тези деца се осъществява в техните домове, в детските заведения, където са интегрирани децата или в социалните домове(за деца без родители).

Подпомагането на децата наричаме ранно въздействие, което има за цел съвместно с родителите и учителите/настойниците да се подготвят децата за училищно обучение (интегрирано или в специалното училище).